گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کار دانش استان آذربایجان غربی

مطالب در حال به روز رسانی می باشد......

دریافت نمون برگ طرح درس سالانه 

دریافت نمون برگ طرح درس روزانه 

فرم خالی طراحی طرح درس:
 دانلود فرم خالی


طرح درسهای کاردانش:

طرح درس سالانه کاربر میکس


طرح درسهای فنی و حرفه ای:

 طرح درس روزانه برنامه سازی 1طرح درس روزانه برنامه سازی 1

طرح درس سالانه بسته 3

طرح درس سالانه زبان تخصصی

طرح درس زبان تخصصی روزانه

طرح درس روزانه بسته 1

طرح درس سالانه بسته 1

نمونه طرح درس های  شاخه کاردانش

 

نمونه طرح درس دروس تخصصی کاردانش
ناحیه 1 شیراز -  هنرستان پرتو هنر  سرکار خانم سمانه پور عسکر رایانه کار مقدماتی (سالانه) رایانه کار پیشرفته (سالانه)    
ناحیه 1 شیراز - هنرستان کامیاب
 سرکار خانم سمیه دانش پرور
طراحی امور گرافیکی (روزانه) طراحی امور گرافیکی (سالانه)    
 ناحیه 1 شیراز - هنرستان کارآفرینان
جناب آقای مجید اراضی
طراح امور گرافیکی (روزانه)      
 ناحیه 2 شیراز - هنرستان فدک سرکار خانم زهرا امامی فلش (روزانه)
 میکس (روزانه)
 میکس (سالانه)
 رایانه کار پیشرفته (روزانه)
 رایانه کار پیشرفته (سالانه)
     
ناحیه 3 شیراز - هنرستان کوثر
سرکار خانم حمیده جاوید 
  ویژوال بیسیک (سالانه)
     
 ناحیه 3 شیراز - هنرستان راضیه
 سرکار خانم زینب محقق پور
کاربر رایانه (سالانه)
     
 ناحیه 3 شیراز - هنرستان
 سرکار خانم مرضیه فهندژ
 مبانی و کاربرد (روزانه)
 مبانی و کاربرد (سالانه)
   
ناحیه 4 شیراز - هنرستان گل آرایش
سرکار خانم آرام مختاری
 کاربر فلش (روزانه)
     
ناحیه 4 شیراز - هنرستان علی بن حمزه جناب آقای حمید رضا باغبانی
جناب آقای علیرضا مردانی
Word  (روزانه ) Photoshop  (روزانه)    
جناب آقای محمد کاظم حسینی مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات (سالانه) ویژوال بیسیک (سالانه)    
 اشکنان - هنرستان فرزانه   سرکار خانم عفت دهقان حسام پور کاربر رایانه (سالانه)
میکس (سالانه)
   
سرکار خانم فرشته رستم صولت فلش (سالانه)
مبانی و کاربرد (سالانه)
سیستم عامل (سالانه)
ویژوال بیسیک (سالانه)
اشکنان - هنرستان تلاش
جناب آقای مختار صمدی
کاربر فلش (روزانه) سیستم عامل پیشرفته (سالانه) طراح امور گرافیکی (سالانه)  
  سرچهان - هنرستان امام خمینی
جناب آقای سید ولی اله موسوی   رایانه کار پیشرفته (سالانه - نیمسال اول)
رایانه کار پیشرفته (سالانه - نیم سال دوم)
   
 سرچهان - هنرستان کوثر  سرکار خانم اعظم خیر اندیش دایرکتور (روزانه) فلش (روزانه)
میکس (روزانه)
میکس (سالانه )
برنامه نویسی مقدماتی (روزانه)
     
 کوار - هنرستان کوثر  سرکار خانم راضیه غاضی میکس (روزانه) میکس (سالانه)    
سرکار خانم فاطمه سپهری
 
رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 1 (روزانه) رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 2 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 3 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 4 (روزانه)
رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 5 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 6 (روزانه) رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 7 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 8 (روزانه)
رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 9 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل 11 (روزانه) رایانه کار پیشرفته - سیستم عامل (سالانه)  
رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 1 (روزانه) رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 2 (روزانه)   رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 3 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 4 (روزانه)
 رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 5 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 6 (روزانه) رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 7 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 8 (روزانه) 
رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 9 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 10 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک 11 (روزانه)  رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک  12(روزانه) 
رایانه کار پیشرفته - ویژوال بیسیک  (سالانه )       
 لارستان - هنرستان مشفق خور سرکار خانم الهه شیخی رایانه کار پیشرفته (روزانه) رایانه کا پیشرفته (سالانه)    
لارستان - هنرستان فهیمی هرمود سرکار خانم فرخ جعفری رایانه کار پیشرفته (سالانه)    
 
 مرودشت - هنرستان شهدای پتروشیمی  سرکار خانم هاجر یوسفی  رایانه کار مقدماتی (سالانه)    
نی ریز - هنرستان صدیقه طاهره سرکار خانم صدیقه خوش اقبال فلش (سالانه) کاربر رایانه (روزانه)    
 سرکار خانم منیژه راهنمایی رایانه کار پیشرفته (روزانه)
رایانه کار پیشرفته (سالانه)
طراح امور گرافیکی (سالانه)

 - سرکار خانم سمیرا جام شیر
سیستم عامل مقدماتی (روزانه)
سیستم عامل پیشرفته ( روزانه)
رایانه کار مقدماتی (سالانه)
رایانه کار پیشرفته (سالانه)
[ سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:17 ] [ ]