گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کار دانش استان آذربایجان غربی

همکاران محترم سرگروه های مناطق نامه های ارسالی به مناطق، در ذیل قابل دسترسی می باشد

لیست بازدیدهای ترم یک ( تا مورخه 25 آذرماه جمع کنید ) 

برنامه عملیاتی استان  5 آبان ماه  

دانلود فرم بازدید  20 مهرماه سال تحصیلی 96-97 ( PDF)

دانلود فرم بازدید سال تحصیلی 96-97 (doc)

دانلود فرم مشخصات سرگروه ها مناطق  97-96 ( 5 مهرماه) 


نامه مربوط به  دی ماه 22  

نامه کارهای بهمن ماه 

فرم فایل اکسل تحلیل و نقد کتاب 

فرم طرح درس 


فرم فایل جمع آوری لیست بازدیدهای انجام شده 95/10/3

دانلود بازدیدها 

امتیازات شاخص های مناطق در ماه های مهرماه و آبان ماه

دانلود 95/9/5

فرم فایل اکسل جمع آوری لیست سیستم های مدارس

دانلود مشخصات سیستم 95/8/8

فرم زمان بندی برنامه عملیاتی استان 95/7/25

دانلود فرم زمان بندی 


فرم ارزیابی شاخص های سرگروه های مناطق به صورت دوماهه و سالانه   95/7/25

      دانلود مهر و آبان ماه       

          دانلود آذر و دی ماه           

         دانلود بهمن و اسفندماه   

                دانلود فروردین و اردیبهشت ماه             

         دانلود سالانه استاندارد کاربر رایانه کاردانش وزارت ارشاد 95/7/24

دانلود

لیست دروس اختیاری کاردانش 95/7/24

دانلود

نامه برنامه عملیاتی سال 1396-1395   ( 95/7/16 مهرماه )

دریافت 1                   دریافت 2 PDF


*****************************************************************************************

نامه مربوط به برگزاری کارگاههای برگزار شده در سطح منطقه 12 اردیبهشت ماه 95

دریافت 

نامه  طراحی  سوال و طرح درس  و بروشور  18 اسفندماه 94

دریافت  

نامه مربوط به گزارش بازید های ترم یک 4 بهمن ماه 

دریافت 

نامه مربوط به مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش  جدید 25 آذرماه

دریافت

نامه بررسی کتاب رایانه کار پیشرفته 

دریافت

فرم ارزیابی سرگروه های مناطق 24 گانه استان 

دریافت

برنامه عملیاتی  استان  در سال تحصیلی 94-95

دریافت برنامه عملیاتی 94

دریافت بخشنامه حذف دو رشته کاردانش